Main content

Alert message

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง
สำนักงานเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2564
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ประกาศเมื่อ 31 สิงหาคม 2564
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ประกาศเมื่อ 31 กรกฎาคม 2564
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิุถนายน 2564 ประกาศเมื่อ 30 มิถุนายน 2564
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ประกาศเมื่อ 31 พฤษภาคม 2564
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 ประกาศเมื่อ 30 เมษายน 2564
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 ประกาศเมื่อ 31 มีนาคม 2564
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2564
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 ประกาศเมื่อ 29 มกราคม 2564
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ประกาศเมื่อ 30 ธันวาคม 2563
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563  ประกาศเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2563
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ประกาศเมื่อ 30 ตุลาคม 2563

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2563 
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ประกาศเมื่อ 31 สิงหาคม 2563
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ประกาศเมื่อ 31 กรกฎาคม 2563
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิุถนายน 2563 ประกาศเมื่อ 30 มิถุนายน 2563
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศเมื่อ 31 พฤษภาคม 2563
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 ประกาศเมื่อ 30 เมษายน 2563
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 ประกาศเมื่อ 31 มีนาคม 2563
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 ประกาศเมื่อ 31 มกราคม 2563
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ประกาศเมื่อ 31 ธันวาคม 2562
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ประกาศเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2562
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ประกาศเมื่อ 31 ตุลาคม 2562

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2562
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม2562 ประกาศเมื่อ 30 สิงหาคม 2562
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ประกาศเมื่อ 31 กรกฎาคม 2562
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิุถนายน 2562 ประกาศเมื่อ 28 มิถุนายน 2562
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ประกาศเมื่อ 31 พฤษภาคม 2562
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 ประกาศเมื่อ 30 เมษายน2562
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 ประกาศเมื่อ 29 มีนาคม 2562
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2562
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 ประกาศเมื่อ 31 มกราคม 2562
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ประกาศเมื่อ 28 ธันวาคม 2561
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ประกาศเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2561
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ประกาศเมื่อ 31 ตุลาคม 2561