Main content

Alert message

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง
สำนักงานเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2563 
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ประกาศเมื่อ 31 สิงหาคม 2563
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ประกาศเมื่อ 31 กรกฎาคม 2563
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิุถนายน 2563 ประกาศเมื่อ 30 มิถุนายน 2563
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศเมื่อ 31 พฤษภาคม 2563
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 ประกาศเมื่อ 30 เมษายน 2563
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 ประกาศเมื่อ 31 มีนาคม 2563
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 ประกาศเมื่อ 31 มกราคม 2563
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ประกาศเมื่อ 31 ธันวาคม 2562
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ประกาศเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2562
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ประกาศเมื่อ 31 ตุลาคม 2562

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2563 
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ประกาศเมื่อ 31 สิงหาคม 2563
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ประกาศเมื่อ 31 กรกฎาคม 2563
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มิุถนายน 2563 ประกาศเมื่อ 30 มิถุนายน 2563
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศเมื่อ 31 พฤษภาคม 2563
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 ประกาศเมื่อ 30 เมษายน 2563
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 ประกาศเมื่อ 31 มีนาคม 2563
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 ประกาศเมื่อ 31 มกราคม 2563
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ประกาศเมื่อ 31 ธันวาคม 2562
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ประกาศเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2562
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ประกาศเมื่อ 31 ตุลาคม 2562