Main content

Alert message

สรุปข้อร้องเรียนการจัดซื้อ-จัดจ้าง
สำนักงานเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย

ประจำปีงบประมาณ 2564

- ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563)
- ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564)
- ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564)
- ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564)

ประจำปีงบประมาณ 2563

- ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562)
- ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)
- ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563)
- ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563)

ประจำปีงบประมาณ 2562

- ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561)
- ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2562)
- ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2562)
- ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2562)

ประจำปีงบประมาณ 2561

- ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560)
- ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2561)
- ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2561)
- ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2561)