Main content

Alert message

 

การจัดซื้อ-จัดจ้าง
สำนักงานเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย

ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
   
ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารภาพข่าว บก.ทท. ประจำเดือน มี.ค.64  ประกาศเมื่อ 23 ก.พ.64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประกาศเมื่อ 19 ก.พ.64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารภาพข่าว บก.ทท. ประจำเดือน ก.พ.64 ประกาศเมื่อ 26 ม.ค.64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา
หรือข้อตกลงของหนังสือ ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.63 - ธ.ค.63)
ประกาศเมื่อ 21 ม.ค.64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2564 ประกาศเมื่อ 7 ม.ค.64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารภาพข่าว บก.ทท. ประจำเดือน ม.ค.64 ประกาศเมื่อ 22 ธ.ค.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ประกาศเมื่อ 21 ธ.ค.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารภาพข่าว บก.ทท. ประจำเดือน ธ.ค.63 ประกาศเมื่อ 7 ธ.ค.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง ประกาศเมื่อ 2 ธ.ค.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน,วัสดุงานบ้านงานครัว,วัสดุไฟฟ้า, 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ประกาศเมื่อ 26 พ.ย.63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประกาศเมื่อ 5 พ.ย.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารภาพข่าว บก.ทท. ประจำเดือน ต.ค.63 ประกาศเมื่อ 5 พ.ย.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุจัดทำเล่มเอกสารประกอบการประชุม ประกาศเมื่อ 4 พ.ย.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ประกาศเมื่อ 4 พ.ย.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประกาศเมื่อ 28 ต.ค.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารภาพข่าว บก.ทท. ประจำเดือน ต.ค.63 ประกาศเมื่อ 26 ต.ค.63
ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศเมื่อ 2 ตุลาคม 2563
ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2563
ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2563
ประกาศเมื่อ 26 กันยายน 2563

ประกาศเมื่อ 16 กันยายน 2563
ประกาศเมื่อ 24 สิงหาคม 2563
ประกาศเมื่อ 18 สิงหาคา 2563
ประกาศเมื่อ 24 กรกฎาคม 2563
ประกาศเมื่อ 24 กรกฎาคม 2563
ประกาศเมื่อ 8 กรกฎาคม 2563
ประกาศเมื่อ 3 กรกฎาคม 2563
ประกาศเมื่อ 3 กรกฏาคม 2563
ประกาศเมื่อ 24 มิถุนายน 2563
ประกาศเมื่อ 26 พฤษภาคม 2563
ประกาศเมื่อ 12 พฤษภาคม 2563

ประกาศเมื่อ 1 พฤษภาคม 2563
ประกาศเมื่อ 14 เมษายน 2563
ประกาศเมื่อ 16 เมษายน 2563
ประกาศเมื่อ 16 เมษายน 2563
ประกาศเมื่อ 3 เมษายน 2563
ประกาศเมื่อ 31 มีนาคม 2563
ประกาศเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน
ประกาศเมื่อ 31 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารภาพข่าว บก.ทท. ประจำเดือน ก.พ.63
ประกาศเมื่อ 28 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ยี่ห้อRiso
ประกาศเมื่อ 23 มกราคา 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศเมื่อ 7 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของขวัญบุตร-ธิดา วันเด็ก ประจำปี 2563
ประกาศเมื่อ 9 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารภาพข่าว บก.ทท. ประจำเดือน ม.ค.63
ประกาศเมื่อ 3 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารภาพข่าว บก.ทท. ประจำเดือน ธ.ค.62
ประกาศเมื่อ 2 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน,วัสดุคอมพิวเตอร์,วัสดุงานบ้านงานครัว
ประกาศเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารภาพข่าว บก.ทท. ประจำเดือน พ.ย.62
ประกาศเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน
ประกาศเมื่อ 31 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ประกาศเมื่อ 16 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารภาพข่าว บก.ทท. ประจำเดือน ต.ค.62
ประกาศเมื่อ 15 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศเมื่อ 2 ตุลาคม 2562
ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด
ประกาศเมื่อ 26 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน อาคาร 7 ชั้น 7
และชั้น 8
ประกาศเมื่อ 19 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ห้องประชุม อาคาร 15
ประกาศเมื่อ 19 กันยายน 2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ห้องประชุม
อาคาร 15
ประกาศเมื่อ 17 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารภาพข่าว บก.ทท. ประจำเดือน ก.ย.62
ประกาศเมื่อ 29 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วารสารภาพข่าว บก.ทท. ประจำเดือน ส.ค.62
ประกาศเมื่อ 1 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุไฟฟ้า
ประกาศเมื่อ 26 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศเมื่อ 25 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
ประกาศเมื่อ 9 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
ประกาศเมื่อ 8 กรกฎาคม 2562
ประกาศเมื่อ 1 กรกฎาคม 2562
ประกาศเมื่อ 25 มิถุนายน 2562
 ประกาศเมื่อ 17 มิถุนายน 2562
ประกาศเมื่อ 31 พฤษภาคม 2562
ประกาศเมื่อ 8 พฤษภาคม 2562

ประกาศเมื่อ 1 พฤษภาคม 2562
ประกาศเมื่อ 30 เมษายน 2562
ประกาศเมื่อ 23 เมษายน 2562
ประกาศเมื่อ 22 มีนาคม 2562
ประกาศเมื่อ 4 มีนาคม 2562
ประกาศเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศเมื่อ14 มกราคม 2562
ประกาศเมื่อ 2 มกราคม 2562
ประกาศเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2561
ประกาศเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2561
ประกาศเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2561

ประกาศเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2561
ประกาศเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2561
ประกาศเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2561
ประกาศเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2561
ประกาศเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2561
ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศเมื่อ 19 กันยายน 2561

ประกาศเมื่อ 19 กันยายน 2561
ประกาศเมื่อ 10 กันยายน 2561
ประกาศเมื่อ 10 กันยายน 2561
ประกาศเมื่อ 10 กันยายน 2561
ประกาศเมื่อ 10 กันยายน 2561
ประกาศเมื่อ 10 กันยายน 2561
ประกาศเมื่อ 10 กันยายน 2561
ประกาศเมื่อ 10 กันยายน 2561

ประกาศเมื่อ 10 กันยายน 2561

ประกาศเมื่อ 11 พฤษภาคม 2561
ประกาศเมื่อ 10 พฤษภาคม 2561
ประกาศเมื่อ 08 พฤษภาคม 2561
ประกาศเมื่อ 04 พฤษภาคม 2561
ประกาศเมื่อ 25 เมษายน 2561
ประกาศเมื่อ 02 เมษายน 2561
ประกาศเมื่อ 15 มีนาคม 2561
ประกาศเมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศเมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศเมื่อ 26 มกราคม 2561
ประกาศเมื่อ 24 มกราคม 2561
ประกาศเมื่อ 10 มกราคม 2561
ประกาศเมื่อ 22 ธันวาคม 2560
ประกาศเมื่อ 08 ธันวาคม 2560
ประกาศเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2560

ประกาศเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2560
ประกาศเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2560

ประกาศเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2560
ประกาศเมื่อ 08 พฤศจิกายน 2560
ประกาศเมื่อ 31 ตุลาคม 2560
ประกาศเมื่อ 04 ตุลาคม 2560
ประกาศเมื่อ 02 ตุลาคม 2560

ประกาศเมื่อ 9 กันยายน 2554
ประกาศเมื่อ 13 กันยายน 2555
ประกาศเมื่อ 18 ตุลาคม 2556
ประกาศเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2556
ประกาศเมื่อ 29 เมษายน 2557
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 (สายงานพัสดุสำนักงาน)
ประกาศเมื่อ 29 เมษายน 2557
ประกาศเมื่อ 10 กันยายน 2557
ประกาศเมื่อ 10 มิถุนายน 2558
ประกาศเมื่อ 28 กันยายน 2558

ประกาศเมื่อ 28 เมษายน 2560
ประกาศเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560
ประกาศเมื่อ 20 มิถุนายน 2560
ประกาศเมื่อ 12 กรกฎาคม 2560