Main content

Alert message

การจัดซื้อ-จัดจ้าง
สำนักงานเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง

- ประจำปีงบประมาณ 2564
- ประจำปีงบประมาณ 2563
- ประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)
- ประจำปีงบประมาณ 2562
- ประจำปีงบประมาณ 2561