Main content

Alert message

 BAND02 พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ
 พล.ต. ยุทธพร สุบรรณภาส ลก.บก.ทท. ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๔ ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ณ บก.ทท. เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๕ เม.ย.๖๔ เวลา ๑๑๐๐  อ่านต่อ

001
 BAND02 พิธีมอบโล่รางวัลบุคคลดีเด่น
 พล.ต. ยุทธพร สุบรรณภาส ลก.บก.ทท. กรุณาเป็นประธาน ในพิธีมอบโล่รางวัล บุคคลดีเด่นของส่วนราชการ
ใน บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้แก่ข้าราชการ สังกัด บก.ทท. จำนวน ๒ นาย ณ บริเวณหน้าห้อง สน.ลก.บก.ทท. เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ เม.ย.๖๔ เวลา ๑๓๓๙ อ่านต่อ

090464 02 001

 BAND02 พิธีประดับยศ
  พล.ต. ยุทธพร สุบรรณภาส ลก.บก.ทท. กรุณาเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการสังกัด สลก.บก.ทท. ประกอบด้วย นายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๒ นาย และนาย๒ทหารประทวน จำนวน ๓ นาย ณ บริเวณหน้าห้อง สน.ลก.บก.ทท. เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ เม.ย.๖๔ เวลา ๑๓๓๙  อ่านต่อ

090464007

   BAND02 พิธีรับส่งหน้าที่ ลก.บก.ทท.
  พล.ต. ยุทธพร สุบรรณภาส ลก.บก.ทท. (ท่านใหม่) ร่วมพิธีรับ-ส่งหน้าที่ทางเอกสาร และมอบหน้าที่การบังคับบัญชา กับ พล.ต. รวินทร์ เจริญชัย ลก.บก.ทท. (ท่านเก่า) ณ ห้องนเรศวร บก.ทท. เมื่อวันพุธที่ ๓๑ มี.ค.๖๔ เวลา ๑๐๐๐  อ่านต่อ

310364006
   BAND02 การประชุมสำรวจหน่วยงานด้านสื่อสารและสารสนเทศ
   พ.อ.ณรงค์ชัย  ไชยชนะ  รอง ลก.บก.ทท.  กล่าวต้อนรับ  พ.อ. สุรพล  ผลพูล  รอง ผอ.สผอ.สส.ทหาร/หัวหน้าคณะสำรวจฯ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ ม.ค.๖๔ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ณ ห้องประชุม สลก.บก.ทท. อ่านต่อ

12135

   BAND02 การสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดาเพื่อเป็นพนักงานราชการ
   พล.ต. รวินทร์ เจริญชัย ลก.บก.ทท.ได้ตรวจเยี่ยมผู้เข้าสอบคัดเลือกฯ เมื่อ วันที่ ๑๙ ม.ค.๖๔ อ่านต่อ

 S 12591353

   BAND02 การมอบนโยบาย และพบปะกำลังพล ของ สลก.บก.ทท.
  พล.ต. รวินทร์ เจริญชัย ลก.บก.ทท. พบปะกำลังพลของ เลขานุการ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๔
ณ 
วันที่ ๒๔ ธ.ค.๖๓ อ่านต่อ

S 33153034

 

 BAND02 ลก.บก.ทท. มอบข้าวสารให้กำลังพล สลก.บก.ทท.
  พล.ต. ยุทธพร สุบรรณภาส ลก.บก.ทท. ได้กรุณามอบข้าวสารให้กับกำลังพล สังกัด สลก.บก.ทท.
เพื่อเป็นการบำรุงขวัญและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ณ บริเวณหน้าห้อง สน.ลก.บก.ทท. เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ เม.ย.๖๔ เวลา ๑๔๓๐ อ่านต่อ

001

   BAND02 กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ (big cleaning day)
  พล.ต. รวินทร์ เจริญชัย ลก.บก.ทท.เป็นประธานจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ (big cleaning day)เนื่องในโอกาสวันสถาปนา บก.ทท. ประจำปี ๒๕๖๔ โดยนำกำลังพล สลก.บก.ทท. ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบหน่วย ณ อาคาร ๑๕ บก.ทท. เมื่อ ๑๐ มี.ค.๖๔  อ่านต่อ

12135

Logobar02  การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
การทดสอบสมรรถภาพร่างกายของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สลก.บก.ทท. วันที่ ๑๘ ธ.ค.๖๓ อ่านต่อ

S 32620552