Main content

Alert message

แผนกธุรการ สำนักงานเลขานุการ
กองบัญชาการกองทัพไทย


งานในหน้าที่
กองธุรการ ประกอบด้วย             

กองธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับการธุรการ การสารบรรณ การกำลังพล การสถิติ และกรรมวิธีข้อมูล การส่งกำลัง การพลาธิการ การขนส่ง การสวัสดิการ
การบริการ สำหรับข้าราชการในกองบัญชาการกองการกองทัพไทย (ส่วนบัญชาการ) สำนักผู้บัญชาการกองทัพไทย(ส่วนบัญชาการ) และ สำนักงานเลขานุการ
กองบัญชาการกองทัพไทย ตลอดจนงานที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของ กองใดกองหนึ่งโดยเฉพาะ มีหัวหน้ากองธุรการ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

๑.  การกำลังพล
     ๑.๑  การจัดทำแผนบรรจุกำลังพลประจำปี
     ๒.๒  การเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตรและชั้นประทวน
     ๒.๓  การปรับย้ายข้าราชการ
     ๒.๔  การขอบำเหน็จประจำปี
     ๒.๕  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
     ๒.๖  การจัดทำรายงานกวดขันวินัยทหาร
     ๒.๗  การรายงานสถานภาพกำลังพลประจำเดือน
     ๒.๘  การรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับ การสั่งลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ กรณีประพฤติมิชอบในวงราชการ
     ๒.๙  การขอรับทุนการศึกษาสำหรับข้าราชการและลูกจ้าง
     ๒.๑๐  การทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการ
     ๒.๑๑  การประเมินค่าการปฏิบัติงานข้าราชการและลูกจ้าง
     ๒.๑๒  การออกคำสั่งเดินทางไปราชการภายในประเทศของผู้บังคับบัญชาชั้นสูง
     ๒.๑๓  การดำเนินการเกี่ยวกับขอพระราชทานเป็นองครักษ์ และเป็นองครักษ์พิเศษ รวมทั้งการขอแต่งตั้งเป็นนายทหารพิเศษประจำหน่วยทหารรักษาพระองค์
     ๒.๑๔  การดำเนินการเกี่ยวกับการทำบัตรประจำตัว บัตรผ่านบุคคล และยานพาหนะ เข้า - ออก กองบัญชาการกองทัพไทย
     ๒.๑๕  การดำเนินการเกี่ยวกับการลาไปต่างประเทศ ลากิจ ลาป่วย และการลาอุปสมบท
     ๒.๑๖  การดำเนินการเกี่ยวกับการบันทึกประวัติรับราชการของข้าราชการ
     ๒.๑๗  การดำเนินการด้านคดีความของกำลังพล ประจำกองบัญชาการกองทัพไทย
     ๒.๑๘  การดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับบำเหน็จบำนาญ ผู้เกษียณอายุราชการ และกรณีเสียชีวิต
     ๒.๑๙  การดำเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับสิทธิกำลังพลของข้าราชการ สำนักงานเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทยและประจำกองบัญชาการกองทัพไทย

๒.  การศึกษา
     ๒.๑  การดำเนินการจัดสรรข้าราชการ สำนักงานเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทยเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ
     ๒.๒  การดำเนินการขออนุมัติและออกคำสั่งให้ข้าราชการลาไปศึกษานอก กระทรวงกลาโหม การรักษาความปลอดภัย การดำเนินการด้านการรักษาความปลอดภัย เอกสาร สถานที่ และบุคคลในความรับผิดชอบของสำนักงานเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย

๓.  การสวัสดิการ
     ๓.๑  การดำเนินการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ และเงินช่วยเหลือต่าง ๆ ตามสิทธิของข้าราชการ
     ๓.๒  การดำเนินการเกี่ยวกับการกู้เงินสวัสดิการต่าง ๆ
     ๓.๓  การดำเนินการเกี่ยวกับการเช่าซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
     ๓.๔  การดำเนินการเกี่ยวกับการยืมเงินบำรุง กองบัญชาการกองทัพไทย
     ๓.๕  การดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าพักอาศัยในอาคารสวัสดิการกองบัญชาการกองทัพไทย

๔.  การบริการวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์
     ๔.๑  การจัดซื้อ/จัดจ้างของหน่วย และสำนักงานผู้บังคับบัญชา
     ๔.๒  การจัดหาและเบิก – จ่าย วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ของใช้และอื่น ๆ สำหรับใช้ในหน่วยงานและสำนักงานผู้บังคับบัญชา
     ๔.๓  การเบิกจ่ายเครื่องแต่งกาย อาภรณ์ภัณฑ์ และเครื่องประกอบการแต่งกาย
     ๔.๔  การดำเนินการจัดทำทะเบียนและรหัสคุมสิ่งอุปกรณ์ถาวร
     ๔.๕  การดำเนินกรรมวิธีจำหน่ายครุภัณฑ์

๕.  การส่งกำลังบำรุง
     ๕.๑  การดำเนินการด้านการเบิก - จ่าย และจำหน่าย สป.๓ ประจำเดือนของหน่วย และสำนักงานผู้บังคับบัญชา
     ๕.๒  การดำเนินการเสนองบเคลื่อนย้ายประจำปี
     ๕.๓  การดำเนินกรรมวิธีในการเบิกค่าเครื่องบิน และค่าขนย้าย สำหรับหน่วย และสำนักงานผู้บังคับบัญชา

๖.  การขนส่ง
     ๖.๑  การให้การสนับสนุนยานพาหนะสำหรับหน่วยและสำนักงานผู้บังคับบัญชา
     ๖.๒  การดำเนินกรรมวิธีเกี่ยวกับยานพาหนะ
             ๖.๒.๑  การเบิกยานพาหนะ และการส่งคืนรถยนต์ ประจำตำแหน่ง รถธุรการส่วนกลาง รวมทั้งการเบิกอะไหล่ของหน่วยและสำนักงานผู้บังคับบัญชา
             ๖.๒.๒  การแจ้งการปรนนิบัติบำรุง รถยนต์ของหน่วยและของสำนักงานผู้บังคับบัญชา
             ๖.๒.๓  การต่อทะเบียนรถประจำตำแหน่ง
    ๖.๓  การติดต่อทำใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ทหารของหน่วย การสถิติและกรรมวิธีข้อมูล ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการกรรมวิธีข้อมูล และสถิติของสำนักงานเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย