Main content

Alert message

กองสนับสนุน สำนักงานเลขานุการ
กองบัญชาการกองทัพไทย

   012563
พ.อ. ชาติเฉลิม สายสมบัติ
ผู้อำนวยการกองสนับสนุน
 
     
  022563 
พ.อ. ศิรพล แผ้วพลสง
รองผู้อำนวยการกองสนับสนุน
 
     
 042563
นายทหารบริการ
  032563
พ.ท. ดลเทพ รัตนผ่องใส
นายทหารส่งกำลัง 

            กองสนับสนุน มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งกำลัง การขนส่ง การพลาธิการ การสวัสดิการ และการบริหารอื่น ๆ รวมทั้งการสถิติและกรรมวิธีข้อมูล งานพัฒนาข้อมูลข่าวสาร และงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการสำหรับผู้บังคับบัญชา และข้าราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย (ส่วนบัญชาการ) และสำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด และสำนักงานเลขานุการกองบัญชาการทัพไทย รวมทั้งผู้ที่ประจำกองบัญชาการกองทัพไทย สำรองราชการกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมทั้งให้การสนับสนุนทั่วไป และนอกจากนี้ยังมีหนัาที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนงาน/โครงการของสำนักงานเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย มีผู้อำนวยการกองสนับสนุนเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

งานในหน้าที่ กองสนับสนุน ประกอบด้วย
๑.  การส่งกำลัง การขนส่ง การพลาธิการ การสวัสดิการและการบริการอื่น ๆ สำหรับผู้บังคับบัญชา และข้าราชการในกองบัญชการกองทัพไทย (ส่วนบัญชการ) และสำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด และสำนักงานเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย รวมทั้งทั้งผู้ที่ประจำกองบัญชาการกองทัพไทย และสำรองราชการกองบัญชาการกองทัพไทย ตลอดจนการดูแลสถานที่และครุภัณฑ์ ของสำนักงานเกี่ยวกับการสถิติและกรรมวิธีข้อมูล การพัฒนาข้อมูลข่าวสารและงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการสำหรับผู้บังคับบัญชา และข้าราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย (ส่วนบัญชาการ) และสำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด และสำนักงานเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย

๒.  บริการด้านสถิติและกรรมวิธีข้อมูล การพัมนาข้อมูลข่าวสาร และงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการสำหรับผู้บังคับบัญชา และข้าราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย (ส่วนบัญชาการ) และสำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด และสำนักงานเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย

๓.  นายทหารส่งกำลัง ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล การดูแลรักษา และการดำเนินการทางด้านบัญชีชิ้นส่วนอะไหล่อุปกรณ์ เครื่องมือซ๋อมบำรุง ตลอดจนการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานตามความรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

๔.  ประจำกอง ด้านงานธุรการ การแก้ไขระเบียบ คำสั่ง และแก้ไขปรับปรุงเกี่ยวกับระเบียบ คำสั่ง ตรวจการปฏิบัติราชการ และแบบธรรมเนียมของการปฏิบัติราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ให้ทันสมัยและเหมาะสมคต่อสภาวการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งการปฏบัติงานด้านการสนับสนุนอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๕.  ตอนเพิ่มเติม
     
๕.๑ ตอนที่ ๒ ผังการจัด
     ๕.๒ ตอนที่ ๓ อัตรากำลังพล
     ๕.๓ ตอนที่ ๔ คำชี้แจง