Main content

Alert message

กองประชุม สำนักงานเลขานุการ
กองบัญชาการกองทัพไทย

   012563
พ.อ. ภทรทรรศน์ บัวทอง
ผู้อำนวยการกองการประชุม
 
     
  022563 
พ.อ.หญิง ทิพจุฑา พินกลาง
รองผู้อำนวยการกองการประชุม
 
     
 show img5
พ.ท. สุรินทร์ เฉลาภักดิ์
หัวหน้าแผนกการประชุม
042563 
พ.ท.หญิง อโรชา ตินตะชาติ
หัวหน้าแผนกเตรียมการประชุม
052563 
พ.ท. ชายชาญ รักเรือง
หัวหน้าแผนกสนับสนุนการประชุม

 

          ภารกิจกองการประชุม มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการเตรียมการ และจัดการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย การประชุมกรมเสนาธิการร่วม และการจัดการประชุม สำหรับผู้บัญชาการทหารสูงสุด รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เสนาธิการทหาร รองเสนาธิการทหาร ที่ไม่ได้กำหนดให้หน่วยใดรับผิดชอบ รวมทั้งผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการทหารสูงสุด อำนวยการและจัดการการใช้ห้องประชุม ห้องอเนกประสงค์ และห้องรับรองส่วนกลางของกองบัญชาการกองทัพไทย มีผู้อำนวยการกองการประชุมเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ


งานในหน้าที่ การจัดการประชุม
ประกอบด้วย
          ๑. ดำเนินการเกี่ยวกับการเตรียมการ และการจัดการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ การประชุม หัวหน้าส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย และการประชุมกรมเสนาธิการร่วม
          ๒. ดำเนินการเกี่ยวกับการเตรียมการ และการจัดการประชุม สำหรับผู้บัญชาการทหารสูงสุด รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เสนาธิการทหาร รองเสนาธิการทหาร ที่ไม่ได้กำหนดให้หน่วยงานใดรับผิดชอบ รวมทั้งการจัดการประชุมสำหรับผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการทหารสูงสุด
          ๓. การประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการจัดการสนับสนุน การบริการ และการรักษา ความปลอดภัยในการประชุม
          ๔. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมห้องประชุม อุปกรณ์ และโสตทัศนูปกรณ์ ในการสนับสนุนประชุม การจัดการเกี่ยวกับการขอใช้ห้องประชุม ห้องอเนกประสงค์ และห้องรับรองส่วนกลางของกองบัญชาการ กองทัพไทย ตลอดจนอำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแลการรักษาสถานที่ สิ่งอุปกรณ์ และโสตทัศนูปกรณ์ของห้องประชุม ห้องอเนกประสงค์ ห้องรับรอง และห้องโสตทัศนูปกรณ์
          ๕. ดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

การกำกับดูแลการใช้ห้องห้องอเนกประสงค์,ห้องประชุม และห้องรับรองส่วนกลางของกองบัญชาการทหารสูงสุด
         
๑. การดำเนินการควบคุม และกำกับดูแล การขอใช้ห้องต่าง ๆ
          ๒. การกำกับดูแล การรักษาความสะอาดของห้องต่าง ๆ
          ๓. การกำกับดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์ และโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งติดตั้งประจำห้องสำนักงาน