Main content

Alert message

กองเลขานุการ สำนักงานเลขานุการ
กองบัญชาการกองทัพไทย

  022563พ.อ.  ยศฐณัฏ ป่าหลวง
ผู้อำนวยการกองเลขานุการ
 
     
   022563
พ.อ. นิษิต สนธิขันธ์
รองผู้อำนวยการกองเลขานุการ
 
     
 032563
พ.ท.ธนศักดิ์ แก้วโกย
หัวหน้าแผนกพิธีการ
042563
พ.ต. ชาญชาย รักเรือง
หัวหน้าแผนกเลขานุการ
052563

หน.ปชส.กลก.สลก.บก.ทท.

 

          ภารกิจกองเลขานุการ  มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการเลขานุการ การรับรอง การประชาสัมพันธ์ และพิธีการต่าง ๆ สำหรับผู้บัญชาการทหารสูงสุด รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เสนาธิการทหาร และรองเสนาธิการทหาร ตลอดจนการจัดทำคำขวัญ คำโอวาท คำปราศรัย และ สาส์น ของผู้บังคับบัญชา ตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อำนวยการกองเลขานุการ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

งานในหน้าที่กองเลขานุการ ประกอบด้วย

๑. การเลขานุการ
     ๑.๑ การดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าเฝ้าฯ ของผู้บังคับบัญชาและนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ในพระราชพิธี พิธี รัฐพิธี และพิธีการต่าง ๆ
     ๑.๒ การดำเนินการเกี่ยวกับการรับ - ส่ง หน้าที่ด้านเอกสาร ของผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ เสนาธิการ
     ๑.๓ การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพิธีการต่าง ๆ
            ๑.๓.๑ พิธีอำลาชีวิตราชการ และเทิดเกียรติข้าราชการกองบัญชาการกองทัพไทย ที่เกษียณอายุราชการ
            ๑.๓.๒ พิธีประดับยศนายทหารชั้นนายพล
            ๑.๓.๓ การแสดงความยินดีให้กับผู้บังคับบัญชาในวาระ และโอวาทต่าง ๆ
            ๑.๓.๔ การอำนวยพรผู้บังคับบัญชาและนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในวาระต่าง ๆ
            ๑.๓.๕ การเข้าเยี่ยมคารวะผู้บังคับบัญชาในวาระต่าง ๆ
            ๑.๓.๖ การอำนวยความสะดวกผู้บังคับบัญชาในการเดินทางไปราชการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
            ๑.๓.๗ การจัดการในเรื่องการบริจาคงานการกุศลต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชา
     ๑.๔ การดำเนินการเกี่ยวกับพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ในเรื่อง
            ๑.๔.๑ การร่างคำกราบบังคมทูล
            ๑.๔.๒ การบันทึกภาพ
            ๑.๔.๓ การจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับผู้บังคับบัญชาและนายทหารชั้นผู้ใหญ่
            ๑.๔.๔ การจัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี
     ๑.๕ การดำเนินการเกี่ยวกับวันกองทัพไทย
            ๑.๕.๑ ประสานการปฏิบัติในเรื่องการบันทึกเทปของผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ ผู้บัญชาการเหล่าทัพ
            ๑.๕.๒ ร่างคำกล่าว และ จัดพิมพ์แจกจ่ายแก่ส่วนราชการต่าง ๆ
            ๑.๕.๓ จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในพิธีต่าง ๆ ของวันกองทัพไทย
     ๑.๖ การดำเนินการร่างคำกล่าว คำขวัญ และสาสน์ ของผู้บังคับบัญชาให้กับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ตามที่ร้องขอ
     ๑.๗ การดำเนินการประสานการปฏิบัติ เพื่อขออนุมัติเกี่ยวกับการเดินทางไปเป็นประธานของผู้บังคับบัญชาในพิธีการต่าง ๆ ของสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและนอกกระทรวงกลาโหม
     ๑.๘ การดำเนินการออกแบบ จัดทำ และแจกจ่าย
            ๑.๘.๑ ของขวัญปีใหม่ของผู้บังคับบัญชา
            ๑.๘.๒ โปสเตอร์คำขวัญในวาระต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชา
            ๑.๘.๓ โปสเตอร์ภาพถ่ายของผู้บังคับบัญชา
            ๑.๘.๔ สารปีใหม่ สารวันกองทัพไทย และอื่น ๆ
     ๑.๙ การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจเยี่ยมหน่วยของผู้บังคับบัญชา
     ๑.๑๐ การดำเนินการเกี่ยวกับการแข่งขันกอล์ฟราชองครักษ์ของ รอ. และการแข่งขันกอล์ฟสี่หน่วยงาน
     ๑.๑๑ การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเลี้ยง สังสรรค์ และแสดงความยินดีในวาระและโอกาสต่าง ๆ ตามการสั่งการของผู้บังคับบัญชา
     ๑.๑๒ การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำหนังสือประวัติของผู้บัญชาการทหารสูงสุด

๒. การประชาสัมพันธ์
     ๒.๑ การดำเนินการประชาสัมพันธ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
            ๑.๑ กิจกรรมของผู้บังคับบัญชา
            ๑.๒ การเข้าเยี่ยมคารวะผู้บังคับบัญชาของบุคคลต่าง ๆ
     ๒.๒ การดำเนินการจัดทำอัลบั้มของแขกต่างประเทศเพื่อมอบให้เป็นที่ระลึกในวัน เดินทางกลับ
     ๒.๓ การดำเนินการจัดพิมพ์ วารสารภาพข่าวกองบัญชาการกองทัพไทย รายเดือน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของผู้บังคับบัญชา

๓. ให้การสนับสนุนสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย
     ๓.๑ การดำเนินการจัดการประชุมสมาชิกสมาคม
     ๓.๒ การดำเนินการจัดงานวันสถาปนาสมาคม
     ๓.๓ การดำเนินการเผยแพร่กิจกรรมของสมาคม
     ๓.๔ การดำเนินการจัดกิจกรรมงานกาชาด
     ๓.๕ การให้การสนับสนุนตามที่สมาคม ร้องขอ