Main content

Alert message

สำนักงานเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย

วิสัยทัศน์
         
 - เป็นองค์กรชั้นนำด้านงานเลขานุการ มุ่งสู่ความเป็นเลิศใน กองทัพไทย

พันธกิจ
          - ดำเนินการด้านงานเลขานุการ พิธีการ การอำนวยการเกี่ยวกับการเลขานุการ การรับรองในงานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีการต่าง ๆ สามารถดำเนินการได้ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด
        - ดำเนินการจัดการประชุมและสนับสนุนการประชุมให้กับผู้บังคับบัญชา อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนอำนวยการและประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการสนับสนุนการบริการและการรักษาความปลอดภัยในการประชุม
        - อำนวยการประสานงานด้านธุรการ งานสารบรรณ และสามารถปฏิบัติงานบรรลุ ภารกิจของหน่วยงานตามผู้บังคับบัญชามอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการบริการจัดการ ที่ทันสมัยเกิดความโปร่งใสเป็นธรรมและถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด

        - ดำเนินการจัดทำวารสารภาพข่าวสาร ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้บังคับบัญชา เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของ กองทัพไทย

ประเด็นยุทธศาสตร์
          - การพัฒนางานด้านเลขานุการที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ