Main content

Alert message

ประวัติสำนักงานเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย

สำนักงานเลขานุการกองบัญชาการทหารสูงสุด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๐๓ ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ และ กำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองบัญชาการทหารสูงสุด พ.ศ.๒๕๐๓ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๗ ตอนที่ ๒๖ ลง ๓๑ มีนาคม ๒๕๐๓) เป็นฝ่ายเสนาธิการ ของกองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม โดยมีหน้าที่เตรียมการเพื่อแถลงกิจการทหารในหน้าที่ของผู้บัญชาการทหารสูงสุด แก่ประชาชน ประสานกิจการประชาสัมพันธ์กับกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ พิจารณาเสนอความเห็น และดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับพิธีการต่างประเทศ ของ กองบัญชาการทหารสูงสุด มีเลขานุการกองบัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ต่อมาเมื่อปลายปี พ.ศ.๒๕๐๓ ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ และ กำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองบัญชาการทหารสูงสุด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๐๓ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๐๓ จัดตั้ง สำนักงานผู้บัญชาการทหารสูงสุด ขึ้น และให้ สำนักงานเลขานุการกองบัญชาการทหารสูงสุด เป็นส่วนราชการขึ้นตรงต่อ สำนักงานผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ในปี พ.ศ.๒๕๒๒ ได้มี ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วย การกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการ ในกองบัญชาการทหารสูงสุด กำหนดให้สำนักงานเลขานุการกองบัญชาการทหารสูงสุด เป็นส่วนราชการขึ้นตรง สำนักงานผู้บัญชาการทหารสูงสุด มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ การธุรการ การสารบรรณ การเลขานุการ การบริการ และการประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้บัญชาการทหารสูงสุด รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เสนาธิการทหาร รองเสนาธิการทหาร และผู้ดำรงตำแหน่งอื่นตามที่ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด จะได้มอบหมาย มี เลขานุการกองบัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

ในปี พ.ศ.๒๕๔๔ ได้มี คำสั่งกระทรวงกลาโหม ลับ (เฉพาะ) ที่ ๑๙๘/๔๔ เรื่อง แก้อัตรากองบัญชาการทหารสูงสุด ลง ๒๕ กันยายน ๒๕๔๔ อนุมัติให้ สำนักงานเลขานุการกองบัญชาการ ทหารสูงสุด แก้ไขอัตรา และการจัด และกองบัญชาการทหารสูงสุด ได้มี คำสั่ง กองบัญชาการ ทหารสูงสุด ลับ (เฉพาะ) ที่ ๙๖๐/๔๔ เรื่องแก้ไขอัตรากองบัญชาการทหารสูงสุด ลง ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ให้ยกเลิกอัตราเฉพาะกิจ หมายเลข ๐๕๐๐ ก สำนักงานเลขานุการกองบัญชาการทหารสูงสุด และให้ใช้อัตราเฉพาะกิจ หมายเลข ๐๕๐๐ สำนักงานเลขานุการกองบัญชาการทหารสูงสุดแทน โดยภารกิจไม่เปลี่ยนแปลง ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๔ เป็นต้นไป

ในปี พ.ศ.๒๕๕๐ ได้มีคำสั่งกองบัญชาการทหารสูงสุด (เฉพาะ) ลับที่ ๔๘๘/๕๐ ลง ๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ เรื่องแก้อัตรากองบัญชาการทหารสูงสุด เฉพาะอัตราเฉพาะกิจ หมายเลข ๐๕๐๐ โดยยกเลิกเฉพาะตอนที่ ๓ อัตรากำลังพลที่ใช้อยู่เดิม และใช้ตอนที่ ๓ อัตรากำลังพลใหม่ โดยได้ยกเลิก ตำแหน่ง นายทหารฝ่ายเสนาธิการ สำนักงานเลขานุการกองบัญชาการทหารสูงสุด อัตรา พ.อ.(พิเศษ) และปรับเป็นผู้อำนวยการกองเลขานุการ สำนักงานเลขานุการกองบัญชาการทหารสูงสุด อัตรา พ.อ.(พิเศษ) และปรับตำแหน่ง หัวหน้ากองเลขานุการ สำนักงานเลขานุการกองบัญชาการทหารสูงสุด (อัตรา พ.อ.) เป็น รองผู้อำนวยการกอง สำนักงานเลขานุการกองบัญชาการทหารสูงสุด ( อัตรา พ.อ. )

ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๕๑ ได้มีพระราชบัญญัติการจัดส่วนราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ และพระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.๒๕๕๒ แปรสภาพ กองบัญชาการทหารสูงสุด เป็นกองทัพไทย มี กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และส่วนราชการอื่นตามที่กำหนด เป็นหน่วยขึ้นตรง ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒ สำหรับ สำนักงานเลขานุการกองบัญชาการทหารสูงสุด ยังคงเป็นหน่วยขึ้นตรง สำนักงานผู้บัญชาการทหารสูงสุด โดยเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย และยังคงมี ภารกิจ การจัด ไม่เปลี่ยนแปลงจาก อัตราเฉพาะกิจ หมายเลข ๐๕๐๐ ตาม คำสั่งกองบัญชาการทหารสูงสุด (เฉพาะ) ลับมาก ที่ ๔๘๙/๕๐ ลง ๑ มิถุนายน ๒๕๕๐