Main content

Alert message

หมายเลขโทรศัทพ์ติดต่อหน่วย
สำนักงานเลขานุการ 
กองบัญชาการกองทัพไทย

 หน่วย  เบอร์โทรติดต่อ
 สำนักงานเลขานุการ กองบัญชการกองทัพไทย  572-1540 02-575-6104
 สำนักงานรองเลขานุการ (1) กองบัญชาการกองทัพไทย  572-1542 02-575-6185
 สำนักงานรองเลขานุการ (2) กองบัญชาการกองทัพไทย  572-1540 02-575-6104
 กองเลขานุการ สำนักงานเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย  572-1573 02-575-6051
 กองการประชุม สำนักงานเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย  572-1564 - 65 02-575-6050
 กองสนับสนุน สำนักงานเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย

 572-1545
 572-1554
02-575-6189

 แผนกธุรการ สำนักงานเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย


 572-1546
 572-1561
 572-1544
 572-1549
 572-1556
 572-1563
 572-1555  
 02-575-6049


 แผนกงบประมาณ สำนักงานเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย  572-1559 - 60  02-575-6053
 แผนกการเงิน สำนักงานเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย

 572-1553
 572-1558
 02-575-6048

 สำนักงานนายทหารชั้นนายพล  572-1583 02-575-6393