แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี สำนักงานเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย

สรุปการรายงานผล
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปีสำนักงานเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔