แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

สรุปการรายงานผล
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๐