ภารกิจ/การจัด สำนักงานเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย

๑.ภารกิจสำนักงานเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับ การธุรการ การสารบรรณ การเลขานุการ การบริการ และการประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้บัญชาการทหารสูงสุด รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เสนาธิการทหาร รองเสนาธิการทหาร และผู้ดำรงตำแหน่งอื่นตามที่ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด จะได้มอบหมาย มี เลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

๒. การแบ่งมอบ เป็นส่วนราชการขึ้นตรงสำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด

๓. ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่สำคัญ

๓.๑ ดำเนินการเกี่ยวกับ การธุรการ การสารบรรณ การเลขานุการ การบริการ การเงิน และการประชาสัมพันธ์ สำหรับ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เสนาธิการทหาร รองเสนาธิการทหาร และผู้ดำรงตำแหน่งอื่นตามที่ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด จะได้มอบหมาย

๓.๒ ดำเนินการเกี่ยวกับ การธุรการ การสารบรรณ การเงิน การงบประมาณ การส่งกำลัง การพลาธิการ การขนส่ง การสวัสดิการ และการบริการอื่น ๆ สำหรับข้าราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย (ส่วนบัญชาการ) สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ส่วนบังคับบัญชา) และสำนักงานเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย รวมทั้งผู้ที่ประจำกองบัญชาการกองทัพไทย และสำรองราชการกองบัญชาการกองทัพไทย

๓.๓ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ สำหรับ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เสนาธิการทหาร รองเสนาธิการทหาร และผู้ดำรงตำแหน่งอื่น ตามที่ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด จะได้ มอบหมายกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่น ๆ

๓.๔ จัดการประชุม ผู้บัญชาการเหล่าทัพ การประชุมหัวหน้าส่วนราชการกองบัญชาการ กองทัพไทย การประชุมกรมเสนาธิการร่วม กองบัญชาการกองทัพไทย รวมทั้งการจัดการประชุม สำหรับผู้บังคับบัญชา ที่ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบ อำนวยการ และจัดการในการใช้ห้องประชุม ห้องอเนกประสงค์ และห้องรับรองส่วนกลางของ กองบัญชาการกองทัพไทย

๔. การแบ่งส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย แบ่งส่วนราชการออกเป็น

๔.๑. ส่วนบัญชาการ ประกอบด้วย

๔.๑.๑ ส่วนบังคับบัญชา

๔.๑.๒ นายทหารงบประมาณ

๔.๑.๓ แผนกการเงิน

๔.๒. กองธุรการ ประกอบด้วย

๔.๒.๑ แผนกธุรการและกำลังพล

๔.๒.๒ แผนกส่งกำลังและบริการ

๔.๒.๓ แผนกสารบรรณ

๔.๓. กองเลขานุการ ประกอบด้วย

๔.๓.๑ แผนกเลขานุการ

๔.๓.๒ แผนกประชาสัมพันธ์

๔.๓.๓ แผนกพิธีการ

๔.๔. กองการประชุม ประกอบด้วย

๔.๔.๑ แผนกการประชุม

๔.๔.๒ แผนกเตรียมการประชุม

๔.๔.๓ แผนกสนับสนุนการประชุม

๔.๕. สำนักงานนายทหารชั้นนายพล เป็นส่วนราชการเฉพาะกิจที่ตั้งขึ้นตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา

๔.๖. ศูนย์พัฒนาระบบราชการ เป็นส่วนราชการเฉพาะกิจที่ตั้งขึ้นตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา