การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ปีงบประมาณ 2562

สรุปผลการประชุม อนุมัติแจกจ่าย ประกาศ
สรุปผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 12/2562 (3 กันยายน 2562)วันอนุมัติตามปฏิทิน งดการประชุม งดการประชุม
สรุปผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 11/2562 (6 สิงหาคม 2562) วันอนุมัติตามปฏิทิน งดการประชุม งดการประชุม
สรุปผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 10/2562(2 กรกฏาคม 2562)วันอนุมัติตามปฏิทิน งดการประชุม งดการประชุม
สรุปผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9/2562 (4 มิถุนายน 2562) วันอนุมัติตามปฏิทิน งดการประชุม งดการประชุม
สรุปผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 8/2562 (23 สิงหาคม 2562) 2 กันยายน 2562 3 กันยายน 2562
สรุปผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7/2562 (30 พฤษภาคม 2562) 7 มิถุนายน 2562 10 มิถุนายน 2562
สรุปผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6/2562 (26 มีนาคม 2562) 9 เมษายน 2562 10 เมษายน 2562
สรุปผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2562 (18 กุมภาพันธ์ 2562) 27 กุมภาพันธ์ 2562 28 กุมภาพันธ์ 2562
สรุปผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2562 (8 มกราคม 2562) 17 มกราคม 2562 21 มกราคม 2562
สรุปผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2562 (6 ธันวาคม 2561) 14 ธันวาคม 2561 17 ธันวาคม 2561
สรุปผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2562 (6 พฤศจิกายน 2561) 19 พฤศจิกายน 2561 20 พฤศจิกายน 2561
สรุปผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2562 (3 ตุลาคม 2561) 12 ตุลาคม 2561 16 ตุลาคม 2561

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ปีงบประมาณ 2561

สรุปผลการประชุม อนุมัติแจกจ่าย ประกาศ
สรุปผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 12/2561 (17 กันยายน 2561) ยก.ทหาร แถลงนโยบาย ยก.ทหาร แถลงนโยบาย
สรุปผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 11/2561 (1 สิงหาคม 2561) 10 สิงหาคม 2561 14 สิงหาคม 2561
สรุปผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 10/2561 (3 กรกฎาคม 2561) 13 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561
สรุปผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9/2561 (31 พฤษภาคม 2561) 9 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561
สรุปผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 8/2561 (1 พฤษภาคม 2561) 7 พฤษภาคม 2561 8 พฤษภาคม2561
สรุปผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7/2561 (17 เมษายน 2561) 26 เมษายน 2561 27 เมษายน 2561
สรุปผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6/2561 ( 5 มีนาคม 2561) 15 มีนาคม 2561 16 มีนาคม 2561
สรุปผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2561 (12 กุมภาพันธ์ 2561) 22 กุมภาพันธ์ 2561 23 กุมภาพันธ์ 2561
สรุปผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2561 (งดการประชุม) งดการประชุม งดการประชุม
สรุปผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2561 (เมื่อ 18 ธันวาคม 2560) 25 ธันวาคม 2560 29 ธันวาคม 2560
สรุปผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2561 (เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2560) 20 พฤศจิกายน 2560 21 พฤศจิกายน 2560
สรุปผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2561 (เมื่อ 2 ตุลาคม 2560) แถลงนโยบาย (ยก.ทหาร) แถลงนโยบาย (ยก.ทหาร)

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย ปีงบประมาณ 2560

สรุปผลการประชุม อนุมัติแจกจ่าย ประกาศ
สรุปผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 12/2560 (เมื่อ 12 กันยายน 2560) 22 กันยายน 2560 25 กันยายน 2560
สรุปผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 11/2560 (เมื่อ 9 สิงหาคม 2560) 18 สิงหาคม 2560 21 สิงหาคม 2560
สรุปผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 10/2560 (เมื่อ19 กรกฎาคม 2560) 26 กรกฎาคม 2560 27 กรกฎาคม 2560
สรุปผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9/2560 (เมื่อ 6 มิถุนายน 2560) 13 มิถุนายน 2560 14 มิถุนายน 2560
สรุปผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 8/2560 (เมื่อ 9 พฤษภาคม 2560) 22 พฤษภาคม 2560 23 พฤษภาคม 2560
สรุปผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7/2560 (งดการประชุม) งดการประชุม งดการประชุม
สรุปผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6/2560 (เมื่อ 10 มีนาคม 2560) 15 มีนาคม 2560 16 มีนาคม 2560
สรุปผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2560 (เมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2560) 17 กุมภาพันธ์ 2560 20 กุมภาพันธ์ 2560
สรุปผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2560 (เมื่อ17 มกราคม 2560) 26 มกราคม 2560 27 มกราคม 2560
สรุปผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 3/2560 (เมื่อ 15 ธันวาคม 2559) 27 ธันวาคม 2559 28 ธันวาคม 2559
สรุปผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2560 (เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2559) 18 พฤศจิกายน 2559 21 พฤศจิกายน 2559
สรุปผลการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2560 (เมื่อ 4 ตุลาคม 2559) แถลงนโยบาย (ยก.ทหาร) แถลงนโยบาย (ยก.ทหาร) แถลงนโยบาย (ยก.ทหาร)

หมายเหตุ หากท่านใดมีความประสงค์ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อโดยตรงที่ ผอ.กปช.สลก.บก.ทท.