ศูนย์พัฒนาระบบราชการสำนักงานเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทยพ.อ. กิตติภัค ทองธีรธรรม
หัวหน้าศูนย์พัฒนาระบบราชการ
สำนักงานเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย


พ.อ. พงศ์ธร ปริดิพันธุ์
รองหัวหน้าศูนย์พัฒนาระบบราชการ
สำนักงานเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย

พ.อ.หญิง ทิพาพร แดงมาศ
รองหัวหน้าศูนย์พัฒนาระบบราชการ
สำนักงานเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทยน.อ.หญิง วรารักษ์ เหมกรณ์
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาระบบราชการ
สำนักงานเลขนุการกองบัญชาการกองทัพไทย

วิสัยทัศน์  
มุ่งมั่นสร้างความร่วมมือในการพัฒนาระบบราชการ สลก.ฯสู่ความเป็นเลิศ

ประวัติ

ศูนย์พัฒนาระบบงานและข้อมูลข่าวสาร เป็นหน่วยงานเฉพาะกิจ จัดตั้งขึ้นภายใต้แนวคิดของพล.ต. บัณฑิตย์ บุณยะปาน เลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย ในปี 2550 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนางานของหน่วยขึ้นตรง สลก.ฯ โดยใช้ชื่อว่า ศูนย์พัฒนาระบบงานและข้อมูลข่าวสาร ต่อมา กองบัญชาการกองทัพไทย มีนโยบายการนำระบบพัฒนาระบบราชการมาพัฒนางานในกองทัพไทย สลก.ฯ จึงได้ปรับภารกิจของศูนย์พัฒนาระบบงานและข้อมูลข่าวสาร ให้สามารถดำเนินการภายใต้นโยบายการพัฒนาระบบราชการดังกล่าว

ต่อมาในปี 2553 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์พัฒนาระบบราชการ สลก.บก.ทท. เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาระบบราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งวางแนวทางในการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ
อำนาจหน้าที่

1. เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
2. จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของ สลก. ฯ รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการ สลก.ฯ
3. จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ สลก.ฯ เพื่อให้กำลังพลของ สลก.ฯ,หน่วยงานภายนอกและประชาชนเข้าถึงได้
4. ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยขึ้นตรง สลก.ฯ และส่วนราชการอื่นๆในการพัฒนาระบบราชการ
5. สร้างความเข้าใจ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ และให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับหน่วยงานขึ้นตรงอันจะนำไปสู้การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการบริหารจัดการตามเจตนารมณ์ของการพัฒนาระบบราชการ
6. ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาระบบราชการ
7. จัดทำสรุปรายงานการพัฒนาระบบราชการประจำปี