ออกกำลังกายประจำสัปดาห์
พล.ต. กฤษณ์ จันทรนิยม ลก.บก.ทท. และกำลังพล สลก.บก.ทท. ร่วมออกกำลังกายประจำสัปดาห์ตามนโยบาย นรม. ณ ลานอเนกประสงค์ บก.ทท. อ่านต่อ....

มอบทุนการศึกษาบุตร บก.ทท. ประจำปี ๒๔๖๐
พล.ต. กฤษณ์ จันทรนิยม ลก.บก.ทท. จัดสรรเงินทุนการศึกษาบุตร บก.ทท. ประจำปี ๒๕๖๐
ณ ห้องนเรศวร วันที่ ๘ ก.พ.๖๑ อ่านต่อ

การประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศ
พล.ต. กฤษณ์ จันทรนิยม ลก.บก.ทท. เป็นประธานประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สลก.บก.ทท. ณ กองบัญชาการกองทัพไทย
วันที่ ๑๕ พ.ค.๖๐ อ่านต่อ

สลก.บก.ทท. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ ตามแผนพัฒนาบุคลากรและองค์กร ประจำปี ๒๕๖๑
พล.ต. กฤษณ์ จันทรนิยม ลก.บก.ทท. ได้อนุมัติให้ สลก.บก.ทท. จัดการสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
การพัฒนาความรู้ตามแผนพัฒนาบุคลากรและองค์กรของ สลก.บก.ทท. ณ ฮาโมนี่รีสอร์ท
อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ระหว่าง ๑๕ - ๑๖ ธ.ค.๖๐ อ่านต่อ

รอง ผบ.ทสส.๔ เข้าตรวจเยี่ยม สลก.บก.ทท.
อ่านต่อ


การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
พ.อ. กิตติภัค ทองธีธรรม รอง ลก.บก.ทท. (๑) เป็นประธานเปิดการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สลก.บก.ทท. ณ อาคาร บก.ทท.
วันที่ ๒๐ พ.ค. ๖๑ อ่านต่อ....


Big cleaning day
กำลังพล สลก.บก.ทท. ร่วมมือปฏบัติกิจกรรม ๕ ส. อ่านต่อ


มอบของขวัญประจำวันเกิดให้แก่กำลังพล สลก.บก.ทท.
พ.อ. กิตติภัค ทองธีรธรรม รอง ลก.บก.ทท.(๑) เป็นประธานมอบของขวัญประจำวันเกิด
ให้แก่ข้าราชการ,ลูกจ้างและ พนักงานราชการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน
ในห้วง ๑ - ๓๑ ม.ค.๖๑ อ่านต่อ


การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า
สลล.บก.ทท. ได้รับการสนีบสนุนครูฝึกจาก สน.บก.ทท. เพื่อดำเนินการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน ฯ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ให้แก่ราชการของ สลก.บก.ทท. ณ อาคาร บก.ทท. วันที่ ๕ ม.ค.๖๑
อ่านต่อ

จัดสวัสดิการเพื่อสุขภาพกำลังพล สลก.บก.ทท.
สลก.บก.ทท.ได้จัดสวัสดิการเพื่อสุขภาพกำลังพล สลก.บก.ทท.โดยจัดหาวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ๔ สายพันธ์ วันที่ ๖ ธ.ค.๖๐ อ่านต่อ

สลก.เหล่าทัพ
;