สำนักงานนายทหารชั้นนายพลสำนักงานเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย


พ.อ. ออกรบ อมรัชกุล
รอง ลก.บก.ทท.(๒)/หัวหน้าสำนักงานนายทหารชั้นนายพล


รอง
ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานนายทหารชั้นนายพล

มีหน้าที่ดำเนินการด้านธุรการ และการอำนวยความสะดวกให้กับนายทหารชั้นนายพลในกองบัญชาการกองทัพไทย (ส่วนบัญชาการ) นายทหารชั้นนายพลที่มีตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย, ที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย, ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย, ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย และผู้ชำนาญการกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมี รองเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นหัวหน้าสำนักงาน งานในหน้าที่ประกอบด้วย

๕.๑ ดำเนินการให้บริการนายทหารชั้นนายพลในความดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ

๕.๑.๑ การให้บริการรับ – ส่งเอกสาร ที่เกี่ยวข้อง

๕.๑.๒ การให้บริการเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน รวมทั้งการจัดพิมพ์เอกสาร ทางธุรการ

๕.๑.๓ การให้บริการด้านสวัสดิการต่าง ๆ

๕.๒ การดำเนินการแจ้งข่าวสารและภารกิจต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติ เช่น การร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีการทางทหาร ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่เข้าเวรราชองครักษ์

๕.๓ การควบคุมกำกับดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดของอาคารสถานที่ที่รับผิดชอบ

๕.๔ การบริการอื่น ๆ ตามที่ร้องขอ