กองเลขานุการ สำนักงานเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทยพ.อ. ชาติเฉลิม สายสมบัติ
ผู้อำนวยการกองเลขานุการพ.อ. นิษิต สนธิขันธ์
รองผู้อำนวยการกองเลขานุการ


พ.ท.ธนศักดิ์ แก้วโกย
หัวหน้าแผนกพิธีการ

พ.ต. ชาญชาย รักเรือง
หัวหน้าแผนกเลขานุการ

พ.ท. ศิรพล แผ้วพลสง
หน.ปชส.กลก.สลก.บก.ทท.

ภารกิจกองเลขานุการ

มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับการเลขานุการ การรับรอง การประชาสัมพันธ์ และพิธีการต่าง ๆ สำหรับผู้บัญชาการทหารสูงสุด รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เสนาธิการทหาร และรองเสนาธิการทหาร ตลอดจนการจัดทำคำขวัญ คำโอวาท คำปราศรัย และ สาส์นของผู้บังคับบัญชา ตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้อำนวยการกองเลขานุการ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

งานในหน้าที่กองเลขานุการประกอบด้วย

การเลขานุการ

๑. การดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าเฝ้าฯ ของผู้บังคับบัญชาและนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ในพระราชพิธี พิธี รัฐพิธี และพิธีการต่าง ๆ

๒. การดำเนินการเกี่ยวกับการรับ - ส่ง หน้าที่ด้านเอกสาร ของผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ เสนาธิการ

๓. การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพิธีการต่าง ๆ

๓.๑ พิธีอำลาชีวิตราชการ และเทิดเกียรติข้าราชการกองบัญชาการกองทัพไทย ที่เกษียณอายุราชการ

๓.๒ พิธีประดับยศนายทหารชั้นนายพล

๓.๓ การแสดงความยินดีให้กับผู้บังคับบัญชาในวาระ และโอวาทต่าง ๆ

๓.๔ การอำนวยพรผู้บังคับบัญชาและนายทหารชั้นผู้ใหญ่ในวาระต่าง ๆ

๓.๕ การเข้าเยี่ยมคารวะผู้บังคับบัญชาในวาระต่าง ๆ

๓.๖ การอำนวยความสะดวกผู้บังคับบัญชาในการเดินทางไปราชการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

๓.๗ การจัดการในเรื่องการบริจาคงานการกุศลต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชา

๔. การดำเนินการเกี่ยวกับพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ในเรื่อง

๔.๑ การร่างคำกราบบังคมทูล

๔.๒ การบันทึกภาพ

๔.๓ การจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับผู้บังคับบัญชาและนายทหารชั้นผู้ใหญ่

๔.๔ การจัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี

๕. การดำเนินการเกี่ยวกับวันกองทัพไทย

๕..๑ ประสานการปฏิบัติในเรื่องการบันทึกเทปของผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ ผู้บัญชาการเหล่าทัพ

๕.๒ ร่างคำกล่าว และ จัดพิมพ์แจกจ่ายแก่ส่วนราชการต่าง ๆ

๕.๓ จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในพิธีต่าง ๆ ของวันกองทัพไทย

๖. การดำเนินการร่างคำกล่าว คำขวัญ และสาสน์ ของผู้บังคับบัญชาให้กับสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ตามที่ร้องขอ

๗. การดำเนินการประสานการปฏิบัติ เพื่อขออนุมัติเกี่ยวกับการเดินทางไปเป็นประธานของผู้บังคับบัญชาในพิธีการต่าง ๆ ของสถาบันและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและนอกกระทรวงกลาโหม

๘. การดำเนินการออกแบบ จัดทำ และแจกจ่าย

๘.๑ ของขวัญปีใหม่ของผู้บังคับบัญชา

๘.๒ โปสเตอร์คำขวัญในวาระต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชา

๘.๓ โปสเตอร์ภาพถ่ายของผู้บังคับบัญชา

๘.๔ สารปีใหม่ สารวันกองทัพไทย และอื่น ๆ

๙. การดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจเยี่ยมหน่วยของผู้บังคับบัญชา

๑๐. การดำเนินการเกี่ยวกับการแข่งขันกอล์ฟราชองครักษ์ของ รอ. และการแข่งขันกอล์ฟสี่หน่วยงาน

๑๑. การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเลี้ยง สังสรรค์ และแสดงความยินดีในวาระและโอกาสต่าง ๆ ตามการสั่งการของผู้บังคับบัญชา

๑๒. การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำหนังสือประวัติของผู้บัญชาการทหารสูงสุด

การประชาสัมพันธ์

๑. การดำเนินการประชาสัมพันธ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

๑.๑ กิจกรรมของผู้บังคับบัญชา

๑.๒ การเข้าเยี่ยมคารวะผู้บังคับบัญชาของบุคคลต่าง ๆ

๒. การดำเนินการจัดทำอัลบั้มของแขกต่างประเทศเพื่อมอบให้เป็นที่ระลึกในวัน เดินทางกลับ

๓. การดำเนินการจัดพิมพ์ วารสารภาพข่าวกองบัญชาการกองทัพไทย รายเดือน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของผู้บังคับบัญชา

ให้การสนับสนุนสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย

๑. การดำเนินการจัดการประชุมสมาชิกสมาคม

๒. การดำเนินการจัดงานวันสถาปนาสมาคม

๓. การดำเนินการเผยแพร่กิจกรรมของสมาคม

๔. การดำเนินการจัดกิจกรรมงานกาชาด

๕. การให้การสนับสนุนตามที่สมาคม ร้องขอ