ติดต่อหน่วย : สำนักงานเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย
  หมายเลข
  สำนักงาน ลก.บก.ทท. 572-1540
  สำนักงาน รอง ลก.บก.ทท.(1) 572-1582
  สำนักงาน รอง ลก.บก.ทท.(2) 572-1542
  กองธุรการ  
  -หก.กธก.สลก.บก.ทท. 572-1555
  กองเลขานุการ  
  -ผอ.กลก.สลก.บก.ทท. 572-1570
  กองการประชุม  
  -ผอ.กปช.สลก.บก.ทท. 572-1566
  แผนกการเงิน 572-1558
  แผนกงบประมาณ 572-1560
  สำนักงานนายทหารชั้นนายพล 572-1583
     
     
     
     
     
     
     
     
     
;