ติดต่อหน่วย : สำนักงานเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย
  หมายเลข
  ลก.บก.ทท. 572-1539
  สำนักงาน ลก.บก.ทท. 572-1540
  รอง ลก.บก.ทท.(1) 572-1543
  สำนักงาน รอง ลก.บก.ทท.(1) 572-1582
  รอง ลก.บก.ทท.(2) 572-1541
  สำนักงาน รอง ลก.บก.ทท.(2) 572-1542
  กองธุรการ  
  -หก.กธก.สลก.บก.ทท. 572-1561
  กองเลขานุการ  
  -ผอ.กลก.สลก.บก.ทท. 572-1547
  กองการประชุม  
  -ผอ.กปช.สลก.บก.ทท. 572-1566
  แผนกการเงิน 572-1552
  แผนกงบประมาณ 572-1560
  สำนักงานนายทหารชั้นนายพล 572-1579
     
     
     
     
     
     
     
     
     
;