กองการประชุมสำนักงานเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย


พ.อ.หญิง จารุพรรณ รัตนกำพล
ผู้อำนวยการกองการประชุม


พ.อ.หญิง ทิพจุฑา พินกลาง
รองผู้อำนวยการกองการประชุมหัวหน้าแผนกการประชุม


หัวหน้าแผนกเตรียมการประชุม

พ.ต. ชายชาญ รักเรือง
หัวหน้าแผนกสนับสนุนการประชุม

ภารกิจกองการประชุม

รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการเตรียมการ และจัดการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย การประชุมกรมเสนาธิการร่วม และการจัดการประชุม สำหรับผู้บัญชาการทหารสูงสุด รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เสนาธิการทหาร รองเสนาธิการทหาร ที่ไม่ได้กำหนดให้หน่วยใดรับผิดชอบ รวมทั้งผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการทหารสูงสุด อำนวยการและจัดการการใช้ห้องประชุม ห้องอเนกประสงค์ และห้องรับรองส่วนกลางของกองบัญชาการกองทัพไทย มีผู้อำนวยการกองการประชุมเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

งานในหน้าที่ประกอบด้วย

การจัดการประชุม

๑. ดำเนินการเกี่ยวกับการเตรียมการ และการจัดการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ การประชุม หัวหน้าส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย และการประชุมกรมเสนาธิการร่วม

๒. ดำเนินการเกี่ยวกับการเตรียมการ และการจัดการประชุม สำหรับผู้บัญชาการทหารสูงสุด รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เสนาธิการทหาร รองเสนาธิการทหาร ที่ไม่ได้กำหนดให้หน่วยงานใดรับผิดชอบ รวมทั้งการจัดการประชุมสำหรับผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการทหารสูงสุด

๓. การประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการจัดการสนับสนุน การบริการ และการรักษา ความปลอดภัยในการประชุม

๔. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมห้องประชุม อุปกรณ์ และโสตทัศนูปกรณ์ ในการสนับสนุนประชุม การจัดการเกี่ยวกับการขอใช้ห้องประชุม ห้องอเนกประสงค์ และห้องรับรองส่วนกลางของกองบัญชาการ กองทัพไทย ตลอดจนอำนวยการ ประสานงาน และกำกับดูแลการรักษาสถานที่ สิ่งอุปกรณ์ และโสตทัศนูปกรณ์ของห้องประชุม ห้องอเนกประสงค์ ห้องรับรอง และห้องโสตทัศนูปกรณ์

๕. ดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

การกำกับดูแลการใช้ห้องห้องอเนกประสงค์,ห้องประชุม และห้องรับรองส่วนกลางของกองบัญชาการทหารสูงสุด

๑. การดำเนินการควบคุม และกำกับดูแล การขอใช้ห้องต่าง ๆ

๒. การกำกับดูแล การรักษาความสะอาดของห้องต่าง ๆ

๓. การกำกับดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์ และโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งติดตั้งประจำห้องสำนักงาน