ผู้บังคับบัญชาสำนักงานเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย


พล.ต. ชนวุฒิ อิทธิวัฒนะ
เลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย

พ.อ. ออกรบ อมรัชกุล
รองเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย(๑)

พ.อ. รวินทร์ เจริญชัย
รองเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย(๒)