ผู้บังคับบัญชาสำนักงานเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย


พล.ต. กฤษณ์ จันทรนิยม
เลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย

พ.อ. กิตติภัค ทองธีรธรรม
รองเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย(๑)

พ.อ. ออกรบ อมรัชกุล
รองเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย(๒)