ผู้บังคับบัญชาสำนักงานเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย


พล.ต. กฤษณ์ จันทรนิยม
เลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย


พ.อ. ชนวุฒิ อิทธิวัฒนะ
รองเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย(๑)

พ.อ. กิตติภัค ทองธีรธรรม
รองเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย(๒)