ผู้บังคับบัญชา สำนักงานเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย


พล.ต. กิตติ เกตุศรี
เลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย


พ.อ. กฤษณ์ จันทรนิยม
รองเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย(๑)

พ.อ.ชนวุฒิ อิทธิวัฒนะ
รองเลขานุการกองบัญชาการกองทัพไทย(๒)