การจัดซื้อ-จัดจ้าง
สำนักงานเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2555 ประกาศเมื่อ 9 กันยายน 2554
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556 ประกาศเมื่อ 13 กันยายน 2555
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 ประกาศเมื่อ 18 ตุลาคม 2556
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 (สายสื่อสาร) ประกาศเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2556
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 (สายพลาธิการ) ประกาศเมื่อ 29 เมษายน 2557
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 (สายงานพัสดุสำนักงาน) ประกาศเมื่อ 29 เมษายน 2557
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557 ประกาศเมื่อ 10 กันยายน 2557
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 ประกาศเมื่อ 10 มิถุนายน 2558
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่อาคาร 15 บก.ทท. ประกาศเมื่อ 28 กันยายน 2558
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นห้องเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย
ประกาศเมื่อ 28 เมษายน 2560
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นห้องเลขานุการ
กองบัญชาการกองทัพไทย
ประกาศเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นห้องเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย
ประกาศเมื่อ 20 มิถุนายน 2560
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นห้องเลขานุการ กองบัญชาการกองทัพไทย
ประกาศเมื่อ 12 กรกฎาคม 2560

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนตุลาคม 2559 ประกาศเมื่อ 15 พฤษภาคม 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2559 ประกาศเมื่อ 15 พฤษภาคม 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนธันวาคม 2559 ประกาศเมื่อ 15 พฤษภาคม 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมกราคม 2560 ประกาศเมื่อ 15 พฤษภาคม 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ประกาศเมื่อ 15 พฤษภาคม 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมีนาคม 2560 ประกาศเมื่อ 15 พฤษภาคม 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนเมษายน 2560 ประกาศเมื่อ 15 พฤษภาคม 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2560 ประกาศเมื่อ 7 มิถุนายน 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2560 ประกาศเมื่อ 7 กรกฎาคม 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2560 ประกาศเมื่อ 7 สิงหาคม 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2560 ประกาศเมื่อ 5 กันยายน 2560

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนตุลาคม 2558 ประกาศเมื่อ 5 พฤษภาคม 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2558 ประกาศเมื่อ 5 พฤษภาคม 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนธันวาคม 2558 ประกาศเมื่อ 5 พฤษภาคม 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมกราคม 2559 ประกาศเมื่อ 5 พฤษภาคม 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ประกาศเมื่อ 5 พฤษภาคม 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมีนาคม 2559 ประกาศเมื่อ 5 พฤษภาคม 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนเมษายน 2559 ประกาศเมื่อ 5 พฤษภาคม 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2559 ประกาศเมื่อ 5 พฤษภาคม 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2559 ประกาศเมื่อ 5 พฤษภาคม 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนกรกฏาคม 2559 ประกาศเมื่อ 5 พฤษภาคม 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2559 ประกาศเมื่อ 5 พฤษภาคม 2560
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนกันยายน 2559 ประกาศเมื่อ 5 พฤษภาคม 2560

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ประกาศเมื่อ 6 มีนาคม 2558
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมีนาคม 2558 ประกาศเมื่อ 8 เมษายน 2558
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนเมษายน 2558 ประกาศเมื่อ 7 พฤษภาคม 2558
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2558 ประกาศเมื่อ 8 มิถุนายน 2558
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2558 ประกาศเมื่อ 3 กรกฎาคม 2558
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2558 ประกาศเมื่อ 4 สิงหาคม 2558
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2558 ประกาศเมื่อ 7 กันยายน 2558
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนตุลาคม 2558 ประกาศเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2558

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนตุลาคม 2556 ประกาศเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2555
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2556 ประกาศเมื่อ 9 ธันวาคม 2556
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนธันวาคม 2556 ประกาศเมื่อ 6 มกราคม 2557
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมกราคม 2557 ประกาศเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2557
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2557 ประกาศเมื่อ 10 มีนาคม 2557
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมีนาคม 2557 ประกาศเมื่อ 8 เมษายน 2557
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนเมษายน 2557 ประกาศเมื่อ 12 พฤษภาคม 2557
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2557 ประกาศเมื่อ 16 มิถุนายน 2557
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2557 ประกาศเมื่อ 8 กรกฏาคม 2557
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2557 ประกาศเมื่อ 23 กรกฏาคม 2557
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนกันยายน 2557 ประกาศเมื่อ 10 กันยายน 2557

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2556

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนตุลาคม 2555 ประกาศเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2555
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2555 ประกาศเมื่อ 9 ธันวาคม 2555
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนธันวาคม 2555 ประกาศเมื่อ 6 มกราคม 2555
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมกราคม 2556 ประกาศเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2556
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ประกาศเมื่อ 9 มีนาคม 2556
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมีนาคม 2556 ประกาศเมื่อ 11 เมษายน 2556
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนเมษาคม 2556 ประกาศเมื่อ 4 พฤษภาคม 2556
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2556 ประกาศเมื่อ 8 มิถุนายน 2556
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2556 ประกาศเมื่อ 6 กรกฎาคม 2556
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2556 ประกาศเมื่อ 9 สิงหาคม 2556
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2556 ประกาศเมื่อ 7 กันยายน 2556
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนกันยายน 2556 ประกาศเมื่อ 7 ตุลาคม 2556

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2555

สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนตุลาคม 2554 ประกาศเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2554
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2554 ประกาศเมื่อ 9 ธันวาคม 2554
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนธันวาคม 2554 ประกาศเมื่อ 6 มกราคม 2555
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมกราคม 2555 ประกาศเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2555
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2555 ประกาศเมื่อ 9 มีนาคม 2555
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมีนาคม 2555 ประกาศเมื่อ 11 เมษายน 2555
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนเมษาคม 2555 ประกาศเมื่อ 4 พฤษภาคม 2555
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2555 ประกาศเมื่อ 8 มิถุนายน 2555
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2555 ประกาศเมื่อ 6 กรกฎาคม 2555
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2555 ประกาศเมื่อ 9 สิงหาคม 2555
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2555 ประกาศเมื่อ 7 กันยายน 2555
สรุปการจัดซื้อ-จัดจ้าง เดือนกันยายน 2555 ไม่มีการจัดซื้อ