มอบของขวัญประจำวันเกิดให้แก่กำลังพล สลก.บก.ทท.
พ.อ. กิตติภัค ทองธีรธรรม รอง ลก.บก.ทท.(๒) เป็นประธานมอบของขวัญประจำวันเกิด
ให้แก่ข้าราชการ,ลูกจ้างและ พนักงานราชการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน
ในห้วง ๑ - ๓๑ ม.ค.๖๑;