พิธีรับส่งหน้าที่ ลก.บก.ทท.
พิธีรับส่งหน้าที่ ลก.บก.ทท.ณห้องรับรอง ๑๒ วันที่ ๒๘ กันยายน ๖๑ 

;