มอบทุนการศึกษาบุตร บก.ทท. ประจำปี ๒๔๖๐
พล.ต. กฤษณ์ จันทรนิยม ลก.บก.ทท. จัดสรรเงินทุนการศึกษาบุตร บก.ทท. ประจำปี ๒๕๖๐
ณ ห้องนเรศวร วันที่ ๘ ก.พ.๖๑
 

;