สลก.บก.ทท. จัดสัมมนาร่วมใจต้านภัยยาเสพติดฯ ประจำปี ๒๕๖๐
สลก.บก.ทท. จัดสัมมนา สลก.บก.ทท. ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
แหลมแท่น จ.ชลบุรี ระหว่าง ๙ - ๑๐ ก.พ.๖๐
 

 

 

 

;