ออกกำลังกายประจำสัปดาห์
กำลังพล สลก.บก.ทท. ร่วมออกกำลังกายประจำสัปดาห์นโบาย นรม. ณ ลานอเนกประสงค์ บก.ทท. วันที่ ๙ ส.ค.๖๐ เวลา ๑๕๐๐ - ๑๖๐๐ 

 

 

;