การซ้อมดับเพลิง อาคาร บก.ทท. เมื่อที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 

 

;