สจร.ทหาร เข้าทำการตรวจการปฏิบัติราชการของ สลก.บก.ทท.ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ พ.ค.๖๐







 

 

 

 

 

;