กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๐
พล.ต. กิตติ เกตุศรี ลก.บก.ทท. นำกำลังพล สลก.บก.ทท. ร่วมทำกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี 
ของชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยปลูกต้นไม้ ณ วัดพรหมรังษี แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
 

 

 

 

 

;