กิจกรรมการประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน
พ.ล.ต. กิตติ เกตุศรี ลก.บก.ทท. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการ สลก.บก.ทท. วันที่ ๔ ก.ย.๖๐ ณ ห้องอเนกประสงค์

;