การคัดเลือกบุคคลดีเด่นของ สลก.บก.ทท.ประจำวงรอบ พ.ค. - ส.ค.๖๐
พล.ต.กิตติ เกตุศรี ลก.บก.ทท. มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลดีเด่น ณ ห้องอเนกประสงค์


;